Oficiální stránky obce Sudice

VYKONAVATELÉ EVAKUACE

Hasičský záchranný sbor

V průběhu evakuace plní zejména:

- zabezpečuje vyrozumění řídících orgánů a vykonavatelů evakuačních opatření,
- technicky se podílí na předávání nařízení, zpráv a informování obyvatelstva,
- pomáhá při evakuaci imobilních občanů, hospodářského zvířectva, kulturních památek, odborných pracovišť a speciálního materiálu a techniky (zejména členové jednotek SDH),
- provádí kontrolu opuštění evakuovaného prostoru,
- provádí neodkladná opatření pro nouzové přežití obyvatelstva.

Policie ČR

- chrání bezpečnost osob a majetku,
- spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení,
- dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení,
- hlídky policie poskytují nezbytné informace pro obyvatelstvo o mimořádné události,
- po provedené evakuaci uzavírá evakuovaný prostor obsazením určených pevných stanovišť hlídkami policie,
- reguluje vjezd vozidel a vstup osob na místo zásahu,
- reguluje pohyb vozidel a osob na místě zásahu,
- provádí hlídkovou činnost v evakuovaném prostoru,
- monitoruje situaci v oblasti dopravy a pohybu osob v rámci výkonu služby.

Skip to content