Oficiální stránky obce Sudice

ÚZEMNÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (TISKOPISY)

Formuláře žádostí podávaných podle nového stavebního zákona

Formuláře žádostí vyplývajících z prováděcích předpisů k novému stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., včetně obsahu dokumentace, která je k nim předepsána.

Územní rozhodování - vyhláška č. 503/2006 Sb.

- ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI   
- ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI o podmínkách provedení jednoduchých staveb   
- ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ   
- ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ   
- ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ   
- ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU   
- OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU   
- OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR)
nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
  
- OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území   

Stavební řád - vyhlášky č. 526/2006 Sb., č. 498/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb.

- OHLÁŠENÍ STAVBY (526/2006 Sb.)   
- ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ (526/2006 Sb.)   
- OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem (526/2006 Sb.)   
- OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY (526/2006 Sb.)   
- ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU (526/2006 Sb.)   
- OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY (526/2006 Sb.)   
- OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ (526/2006 Sb.)   
Rozsah a obsah projektové dokumentace (499/2006 Sb.)   
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby (499/2006 Sb.)   
Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby (499/2006 Sb.)   
Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací (499/2006 Sb.)   
Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě (499/2006 Sb.)   
Rámcový obsah zkoušky k ověření způsobilosti uchazeče o jmenování autorizovaným inspektorem (498/2006 Sb.)   
Protokol o průběhu zkoušky uchazeče o jmenování autorizovaným inspektorem (498/2006 Sb.)   
Skip to content