Oficiální stránky obce Sudice

OBECNÍ ÚŘAD

Obec Sudice - vznik podle zák. č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obec vykonává samostatnou a přenesenou působnost. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Patří sem zejména schvalování programu rozvoje územního obvodu, hospodaření s majetkem obce, sestavování rozpočtu obce a hospodaření podle něj, zakládání a zřizování právnických osob, vydávání obecně závazných vyhlášek, volba, zřizování a ustanovování orgánů obce. Do sféry samostatné působnosti patří úkoly v oblasti školství, sociálních věcí, kultury, čistoty obce a záležitosti veřejného pořádku.

Přenesená působnost je výkon státní správy.

 

Skip to content