Oficiální stránky obce Sudice

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V OBCI

Oblast, ve které se obec Sudice nachází, náleží z geomorfologického hlediska k celku Opavská pahorkatina, podcelku Hlučínská pahorkatina. Reliéf krajiny v blízkém okolí obce je mírně zvlněný, nadmořská výška je okolo 230 m. n. m.. Základním typem půd jsou hnědozemě přecházející v nivách potoků k typu půdy oglejené až nivní.

Současný stav krajiny se podstatně liší od přirozeného, původního stavu, kdy je převážná část ploch intenzívně zemědělsky využívána. Intenzifikace zemědělství měla mimo jiné za následek rozorání luk, odvodnění niv a regulaci toků. Většina zásahů v krajině vykázala negativní vlivy na její ekologickou stabilitu, ale i přesto bylo možno v rámci Územního systému ekologické stability (ÚZES) vymezit několik lokálních biokoridorů a biocenter jako ekologicky významných segmentů krajiny.

Životní prostředí obce doznalo v porevolučním období několik výrazných změn. Nesporným kladem byla plynofikace obce a následné zlepšení kvality ovzduší hlavně v zimním období a zavedení řízeného svozu komunálních a nebezpečných odpadů. Tyto progresivní kroky ovšem kontrastují s nárůstem dopravy, jejíž negativní vlivy (hluk, emise výfukových plynů, zvyšování prašnosti) v současné době výrazně ovlivňují prostředí obce. Trend zlepšování kvality životního prostředí obce a okolí je zřejmý i z další aktivity, kterou je největší investiční akce obce - výstavba kanalizační sítě a čistírny odpadních vod, která by měla být tečkou za problematickým vypouštěním odpadních vod do vodoteče v obci.

Jedním z problémů, který je v současnosti až nadčasového charakteru, je stará neřízená skládka odpadů. I když již byla tzv. rekultivována, definitivní řešení, t. j. úplná asanace a následná rekultivace je v současné době pro obec především z finančních důvodů nerealizovatelná.

Dalším, a to nejpodstatnějším záměrem, který bude provázen nemalými problémy nejen ze strany ochrany životního prostředí, je uvažovaná povrchová těžba sádrovce na jihozápadním okraji katastru obce. Rozhodnutí o těžbě musí předcházet důkladné zvážení socioekonomických a environmentálních dopadů nejen pro samotnou obec, ale i mikroregion severní části Hlučínska.

 

Zpracoval: David Švarc
Ilustrační foto: Milan Černohorský

Skip to content