Oficiální stránky obce Sudice

SNĚHOVÁ KALAMITA

Sněhová kalamita, extrémní mráz

a) Místo možného výskytu

Moravskoslezský kraj

b) Pravděpodobnost výskytu

Krizová situace nastává v důsledku dlouhodobého sněžení ze značných přívalů sněhu (obvykle spolu s působením silného, nárazového větru – možnost tvorby závějí) nebo při dlouhodobých silných mrazech (vznik námraz, náledí, ledovek). Jak sněhová kalamita tak extrémní mráz jsou specificky determinovány.

Sněhová kalamita představuje z klimatického hlediska stav, kdy úhrn sněhových srážek má extrémně rostoucí průběh.

Extrémní mráz je míra venkovní teploty vzduchu udržující se na hodnotě pod – 10° C. Odvozuje se od tzv. Arktických dnů, kdy teplota klesne více než na hodnotu -10 stupňů Celsia i přes poledne.

c) Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách

Za ohrožená území lze považovat zóny v klimatických oblastech s vysokým úhrnem srážek, s vysokým počtem mrazových dnů (horské oblasti) a území s hustou sítí všech druhů komunikací.

Vlivem vysoké sněhové pokrývky, závějí a náledí dochází k omezení sjízdnosti a průjezdnosti silnic. Mohou nastat dopravní kolapsy značného rozsahu včetně závažné nehodovosti (např. nehody přepravců nebezpečných látek, hromadné nehody).

Působením mrazu na konstrukci kolejí i trolejového vedení může dojít k jejich poškození, a tím může být ochromena případně přerušena průjezdnost hlavních, vedlejších, místních (vlečky) i městských železničních tratí,je možné vykolejení železničních vozů při posunu na zasněžené nebo zaledované výhybce.

V souhrnu jsou ohroženými objekty stavby s velkoplošnou střešní konstrukcí do sklonu 30°, a všechny další objekty, kde hrozí havárie v souvislosti se sněhem nebo mrazem. Objekty ohrožené možnou destrukcí ze zatížení střech sněhem jsou vůči obyvatelstvu ohrožujícími objekty (shromaždiště většího počtu lidí).

Normovým zatížením střech sněhem se zabývá norma ČSN 73 00 35 (pro stavby projektované do konce září 2006).

d) Ohrožení obyvatelstva

Nejvíce jsou ohroženy osoby soustředěné v rizikových objektech, účastníci dopravního provozu (cestující) a osoby , jimž je v důsledku kalamity (mrazů) značně omezen kontakt s civilizací a narušena dostupnost uspokojování základních potřeb (odříznutí obydlených lokalit).

- prvotní :

o těžké úrazy a úmrtí způsobené přímým účinkem sněhu, ledu (udušení, zlomeniny, svalová a nervová poranění, aj.) a mrazu (omrzliny, zmrznutí)

- druhotné:

o těžké úrazy a úmrtí – při poškození objektů a konstrukcí , (zlomeniny, svalová a nervová poranění, poúrazový šok aj.), při souběžných problémech v provozu dopravy (nehody při neprůjezdnosti nebo nesjízdnosti komunikací) – vánice, sněhové jazyky, ledovky, náledí.

- poruchy psychiky (traumata z úmrtí blízkých, ze vzniku škod a ztráty majetku)

e) Předpokládané škody

Zničení nebo poškození majetku

- poškození, příp. destrukce budov, dopravních prostředků, telekomunikačních sítí, výrobních komplexů a objektů kulturního dědictví
- poškození elektrického vedení (distribuční soustavy), vodovodů (vč. technologických zařízení úpraven vod, čerpacích stanic), teplovodů, plynovodů
- znehodnocení surovin

Životní prostředí

- poškození vegetace vlivem a tíhou sněhu a námrazy (polomy)
- kupení ledových ker (záplavy)
- erozní vlivy
- úhyn ryb a zvěře

f) Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí

Ekonomika

- likvidace nebo omezení výrobních, prodejních nebo jiných kapacit nebo jejich snížený výkon, omezení energetických dodávek
- energetické ztráty
- zamrzání substrátů na železniční trati – nutnost použití rozmrazovacích hal
- zamrzání pohonných a hmot a vzduchových soustav ve vozidlech (ovlivnění přepravy cestujících a nákladů)
- úbytek (nedostatek) pitné vody
- škody na majetku i životním prostředí

Sociální oblast

- nárůst požadavků na psychosociální péči o postižené osoby
- problémy v domácnostech (závislost na dodávkách energií, na zásobování palivy a základními potravinami)
- snížená kultura cestování

Kritická infrastruktura

- ochromení činnosti a provozu subjektů kritické infrastruktury na území postiženém kalamitou nebo mrazem, např.:
- omezování odběrů plynu výrobních podniků na technologické minimum
- omezení vytápění obytných domů, nemocnic, škol
- zablokování chodu tras (dopravníků) pro dopravu paliv ze skládky
- přerušení nebo omezení odběru povrchové technologické vody z řek
- omezení nákladové přepravy
- odstavení vodních zdrojů (nezabezpečení dodávek surovin k úpravě vody)
- ztížené nasazení složek IZS a provádění záchranných a likvidačních prací
- Při vysoké sněhové pokrývce, při náledí na komunikacích, při vzniku terénních překážek - např. polomů, se komplikuje příjezd záchranných a speciálních vozidel

g) Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací

zdravotnická pomoc:

- aktivace zdravotnických zařízení a zdravotních sil

doprava:

- odstraňování sněhu z dopravních cest (silniční a drážní)
- odstraňování nebezpečných námraz a náledí z komunikací (posypy)
- redukce udržované silniční sítě (udržují se jen vybrané silnice)
- opravy trakčních vedení
- náhradní doprava

energetika:

- urychlené obnovení dodávek elektřiny, plynu, tepla a paliv

vodní hospodářství:

- odstranění ledových ker z vodních toků
- obnovení dodávek vody

objekty:

- obecná informace vlastníkům (správcům) objektů o nebezpečí ze zatížení střech
- preventivní prohlídky vybraných budov (stav stavby, únikové cesty)
- odstraňování sněhu ze střech - shazování sněhu (rampouchů) ze střech, odklízení, odvoz

Skip to content