Oficiální stránky obce Sudice

POVODNĚ

a) Místo možného výskytu

- Zátopové lokality (obce) v povodí vodních toků

b) Pravděpodobnost výskytu

Přívalové a dlouhotrvající deště a při prudkém tání sněhu v jarních měsících:

- terény zdrojnic toků a samotné vodní toky s přilehlým okolím
- při rozvodnění a vybřežení toků značné okolní plochy
- scelená zaplavená území

c) Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách

Hrozí ničivými účinky zvýšených průtoků a rychlostí vodních toků, následnými záplavami a sesuvy půdy .

Zranění (usmrcení) osob v oblasti záplav - destrukce budov a průmyslových komplexů - zničení lidských obydlí - vegetace včetně zemědělské úrody - úhyn hospodářských zvířat - znehodnocování vody, potravin, dalšího zboží a surovin - sesuv půdy - epidemie - únik ropných produktů - havárie ve veškeré pozemní dopravě - poruchy v zásobování vodou - poruchy v potrubním zásobování - poruchy v zásobování energií - poruchy v telekomunikační síti - kontaminace atd.

d) Ohrožení obyvatelstva

- usmrcení, utonutí nebo zranění
- hospodářského zvířectva
- ztráty na majetku, občanské a průmyslové zástavbě
- zamoření místních zdrojů pitné vody
- psychickým šokem
- nákazami

e) Předpokládané škody

- na energetických a telekomunikačních rozvodech
- na vodovodních rozvodech
- na rozvodech plynu
- poškození obytné zástavby
- narušení sjízdnosti železničních a silničních komunikací
- usmrcení nebo zranění hospodářských zvířat
- celkové narušení života v postižené oblasti

f) Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí

- problémy v zásobování vodou
- sesuvy půdy
- poruchy energetických dodávek
- poruchy v telekomunikační síti
- poruchy ve výrobních provozech
- vyplavování ropných produktů
- havárie v dopravě
- epidemie
- organizovaný zločin

g) Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací

Evakuace ohroženého obyvatelstva, uzávěra ohrožených míst , zdravotnická pomoc zraněným, jejich transport do zdravotnických. zařízení, odsun zemřelých osob, náhradní ubytování a stravování, odpojení plynových a energetických sítí, odklízení trosek, obnova sítí, provedení dekontaminace (asanace),dodatečná výstavba provizorních protipovodňových hrází při nastávajících záplavách, odstraňování předmětů a lehkých stavebních objektů z břehu vodních toků při blížících se záplavách (dokončování podle kontroly), odstraňování ledových ker a zadržené sutě, průzkumné a vyhledávací akce za pomoci říčních člunů a vrtulníků, vlastní záchrana osob, hospodářských zvířat a majetku v postižených oblastech, poskytování základní humanitární pomoci.

Skip to content