Oficiální stránky obce Sudice

EVAKUACE

Varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím zajišťují orgány obce. Při provádění záchranných a likvidačních prací je oprávněn nařídit evakuaci osob rovněž velitel zásahu. Aktuelní plán evakuace je zpracován magistrátem a evakuaci z ohroženého místa organizuje po dohodě s velitelem zásahu primátor města.

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí. Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích a na řízení evakuace.

Situace, při nichž se předpokládá provedení evakuace

Při úniku nebezpečných škodlivin do ovzduší z okolí místa úniku a z prostoru po směru větru;

Při požáru látek, které hořením uvolňují nebezpečné škodliviny z okolí těchto objektů a z prostoru po směru větru;

Při nebezpečí výbuchu (únik plynu, terorismus, požár skladu výbušnin, havárie v dopravě, apod.) z okolí ohroženého účinky tlakové vlny;

Při povodních a záplavách z míst předpokládaného rozlivu vody, pokud hrozí protržení hrází z míst pod vodními díly; " Při požáru objektu nebo lesa. Před evakuací je třeba si připravit evakuační zavazadlo a při evakuaci dodržet zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu.

Skip to content