Oficiální stránky obce Sudice

REKONSTRUKCE UL. ZÁMECKÉ

REKONSTRUKCE ULICE ZÁMECKÉ V OBCI SUDICE

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z programu Iniciativy Společenství
INTERREG IIIA Česká republika - Polsko ve výši 1,499 mil. Kč a ze státního
rozpočtu ve výši 0,099 mil. Kč

Zprostředkovatel : CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR
Investor : OBEC SUDICE, zast. starostou Františkem Petrošem
Technický dozor:
investora : Ing. Emil Josefus, místostarosta
Dodavatel : JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31,
Ostrava - Kunčice

Se vstupem České republiky do Evropské unie se občanům otevřela možnost využívat výhod evropské integrace. Kromě oblastí, které ovlivnily každodenní život všech občanů, podporuje EU spolupráci v příhraničních oblastech. Spolupráce se realizuje v rámci Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Tato iniciativa podporuje regionální rozvoj v příhraničních regionech.

Tento program pomohl také naší obci Sudice, která leží v česko-polském pohraničí na severní Moravě, k možnosti rekonstruovat místní komunikaci - ulici Zámeckou, na kterou by jinak obec nebyla schopna najít ve svém rozpočtu dostatek financí. Tento program je zaměřen na podporu menších projektů na vymezeném území podél česko-polské hranice s dopadem na příhraniční oblast a s cílem zvýšení konkurenceschopnosti pohraničí v evropském kontextu a s trvalým zlepšením životních podmínek obyvatel.

Podaný projekt "Rekonstrukce ulice Zámecké v obci Sudice" byl doporučen Řídícím výborem k uzavření smlouvy. Ta byla uzavřena dne 30.08.2005. Náklady na celý projekt budou činit zhruba 2 mil. Kč, z toho 75 % celkových způsobilých výdajů poskytne Evropská unie, 5 % se bude podílet státní rozpočet a zbytek finančních prostředků půjde z rozpočtu obce.

Podmínkou programu bylo zapojení a souhlas polského partnera, kterým je v našem případě gmina Pietrowice Wielkie. S touto polskou gminou mají Sudice uzavřenou Smlouvu o spolupráci, která je naplňována ve všech oblastech života obou příhraničních obcí, které spolu sousedí.

Projekt by měl být realizován tak, aby byl zcela ukončen ke konci roku 2005. Ve výběrovém řízení byla vybrána s nejlepší cenovou nabídkou firma JANKOSTAV s.r.o. Ostrava - Kunčice.

Skip to content